PROJELERİMİZ

Eğitim ve İş Edindirme Projeleri


ATATÜRK EĞİTİM PROJESİ

Atatürk Eğitim Projesinin amacı  Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konuda yayımlar yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için proje kapsamında :Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapılır, elde edilen sonuçlar örgün ve yaygın eğitimde kullanılır hale getirilip, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda önerilerde bulunulur, talep halinde gerekli destek sağlanır. Toplumun her kesiminin Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlenir. Atatürk temalı ürünler hazırlanır.

 

GÖÇLERİN DURDURULMASI PROJESİ

Göçlerin Durdurulması projesinin amacı, köyden şehre işsizlik nedeniyle göçenler için, iş edindirme projelerinin oluşturulması ve bölgede istihdam sağlamasıdır. Hakkari de ilk defa tavuk çiftliği kurulması, Jirki kilimlerinin dokutulması ve atölyelerinin açılması, alabalık havuzlarının açılması, Şırnak doğal boya çalışmaları ve Şal Şapik dokuma çalışmaları bu proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bir kısmıdır.

 

MASTER TURİZM ALANI OLARAK İLAN EDİLECEK YERLERİN PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJELERİ

Turizm Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler ile işbirliği yapılarak master planlarının daha bilimsel ve daha ciddi hazırlanmasını amaçlayan projemizdir.AMATÖR DENİZCİLİK VE DENİZ TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ EĞİTİMİ PROJESİ

Turizm Geliştirme Vakfı tarafından, Başbakanlık denizcilik ve telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı’nın izni ve işbirliği ile denizciliğimiz ve yat turizminin geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik düzenlenen Kaptan ve Deniz Tahditli Telsiz Operatörü Yetiştirme Eğitimi’dir.


ENFORMASYON VE DOKÜMANTASYON HİZMET PROJESİ

Türkiye turizm sektöründe yaz aylarında sahilleri sayesinde pay alan bir ülke konumundadır. Fakat Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlikler incelendiğinde, özellikle kültür turizmi başta olmak üzere, termal turizm, çiftlik turizmi, eko turizm, gençlik turizmi ve bunun gibi bir çok alternatif turizm dallarında yıl boyunca turist çekebilecek  cazibeye sahip olan bir ülke konumunda olduğu görülür. 

Bu projeyle amacımız; ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini bölge bölge, il il aydınlatıp, değerlendirecek araştırmaları yapmak, elde edilen sonuçları kullanılır hale getirerek, gerekli enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerini sağlayabilmektir. Böylece hem ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunulabilecek ve talep halinde gerekli destek sağlanabilecektir.TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFLERİNİN KURULMASI, EĞİTİLMESİ VE TURİZME KAZANDIRILMASI PROJELERİ

Turizm Geliştirme Vakfı Vakfiye Senedi Madde 2’ye göre: 

"Türkiye’nin milli hedef ve menfaatleri doğrultusunda ve devletçe uygulanacak turizm planı çerçevesinde Türk turizmini, turizm kültürünü, turizm ekonomisini, turizm endüstrisi ve turizm ticaretinin geliştirilmesinde, Türkiye’nin turistik değerlerinin içte ve dışta Turizm Geliştirme Kooperatifleri birim, birlik ve üst birlikleri yoluyla tanıtılmasına maddi ve manevi destek" maddesi Turizm Geliştirme Kooperatiflerini ve birliklerini kurma, yayma, eğitme işbirliği yapma hakkını vakfa vermiştir. 

Esasen günümüzde Turizm Geliştirme Kooperatifçiliği dogmatik bir dünya görüşü değil toplumdan topluma kültürden kültüre değişen pragmatizm, esnek bir doktrin haline gelmiştir. Bilim insanı olan Turizm Geliştirme Vakfı Genel Başkanı Ayça ADALILAR’ın bilimsel teziyle Türkiye’de bilimselliği ilk defa kabul edilmiş ve 17.05.1979 yılında Ticaret Bakanlığı Müşaviri Burhan SÖZERİ ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ayça ADALILAR imzasıyla ilk turizm geliştirme kooperatifi ana sözleşmesi Türkiye’de kabul edilmiş ve 1979 icra planlarında yer almıştır.
 
1980 ihtilali sonrası bu kez ana sözleşmede tadilat yapılmış Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Kooperatifleri Daire Başkanı olarak ana sözleşme tadilatını Ayça ADALILAR yapmıştır ve Türkiye’nin ilk turizm geliştirme kooperatiflerinin kuruluşlarını sağlamıştır. 1983 yılında Turizm Geliştirme Vakfı kurulmuş ve 1983 yılından beri Türk turizminin ihtiyacı olduğu dallarda Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin kuruluş hazırlıkları, eğitimleri, turizm politikaları, üretim ve pazarlamaları, projeleri, istihdamları Turizm Geliştirme Vakfı’nca yönlendirilmektedir. 

Turizm Geliştirme Vakfı dünya ülkelerindeki turizm politikasıyla iç içedir. Bu gün Turizm Geliştirme Vakfı, 2015 ve 2025 yılı turizm politikaları ve dolaşım aksları üzerinde ki çalışmalarıyla dünya turizm teşkilatlarıyla iç içe çalışmaktadır. 

Turizmde gastronomiye ve turizmde çeşitliliğe ağırlık veren Turizm Geliştirme Vakfı, değişen dünya görüşüne uyarak sertifika, patent, marka vs. gibi turizmde dünyanın aradığı objeleri yurdumuzda da uygulamaya hassasiyet göstermektedir. Uluslararası toplum, turizm ve seyahatin ekonomik ve toplumsal önemini gereği gibi kavramıştır. Turizm Geliştirme Vakfı uluslararası toplumların kavradığı bu değerleri ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmayı amaç edinmiştir. Vakıf camiası büyük bir topluluktur. Bir çok bilim insanı gerekeni yapmak için bir araya gelmiştir. TURİZM SEKTÖRÜNE ARA ELEMAN YETİŞTİRME PROJESİ

1980 yılında Manila’da 107 ülkenin katılımıyla imzalanan 2000’li yılların turizm politikası “Kültür Turizmi” dir ve ülkelere bu hazırlıklar için 20 yıl süre verilmiştir. Deklarasyonda uyulması gerekli şeyler ve tabandan değiştirilecek turizm politikası belirtilmiştir. Kültür Turizmi bir ülkeye 12 ay turist gelmesi demektir. Bu da sektörde mevsimlik istihdam yerine tam istihdam demektir.

Burada amacımız; Kültür Turizmi bilincinin aşılanması, turiste eğitimli personelle hizmet edip memnuniyetinin sağlanması ve bunun doğal sonucu olarak kişisel reklamların devreye girmesi ile daha çok turist çekerek hizmetin dövize dönüştürülmesi ve işsiz kalmış ve bu konuda eğitimi olmayan gençleri eğiterek onları işsizlikten kurtarmak, istihdamlarını sağlamaktır.

           


KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ PROJESİ

Klasik Türk Müziği Eğitimlerimizin amacı, gençlerimize Klasik Türk Müziğini sevdirmek ve öğretmektir.